DRA20/2010 Seamus MacTadhg v Leitrim HC & Connacht HC